Quy định đối với người nộp thuế không có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng, có chính sách bán hàng tặng vàng cho khách hàng?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định trách nhiệm của người nộp thuế:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. ” Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

+ Tại Điều 92 quy định các hình thức khuyến mại:

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”

+ Tại Điều 101 quy định đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại:

“1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhiên phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến mại của các thương nhân với cơ quan quản lý nhà nước về thương

mai.”

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

+Tại Điều 9 quy định tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền:

“Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

1.Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bản hàng hóa, cung ứng địch vụ;

…”

+ Tại Điều 17 quy định thông báo hoạt động khuyến mại:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông bảo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8. Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến

…”

+ Tại Điều 19 quy định đăng ký hoạt động khuyến mại:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

…”

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

từ:

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bản phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quả trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy đình tại Điều 12 Nghị định này”

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho

Xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi – hàng biếu tặng là vàng

Căn cứ các quy định nêu trên, Chi cục thuế Quận 1 trả lời như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Altech Computer System (nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, không có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng) có chính sách bán hàng tặng vàng cho khách hàng thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng, Công ty không được sử dụng vàng miếng mà phải sử dụng vàng đã qua chế tác (vàng trang sức, mỹ nghệ).

Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng vàng đã qua chế tác cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng không (0), Công ty phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, trên hóa đơn dòng thuế suất không ghi và gạch chéo

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Trường hợp liên quan đến đăng ký hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định để được hướng dẫn.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply