Người lao động nếu đủ điều kiện và biết cách viết mẫu cam kết 08 dưới đây sẽ tạm thời không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Để thực hiện, người lao động chỉ cần viết mẫu cam kết và gửi cho nơi trả thu nhập.

  1. Sử dụng mẫu cam kết 08 thay cho mẫu 02 từ ngày 01/01/2022

Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”.

Trong đó, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác gồm:

– Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền nhuận bút theo quy định pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

– Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Như vậy, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, nếu đủ điều kiện sẽ phải lập bản cam kết và gửi cho nơi trả thu nhập để không bị khấu trừ tại nguồn 10% thuế thu nhập cá nhân.

Từ ngày 01/01/2022, cá nhân đủ điều kiện lập bản cam kết để tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì lập cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (thay thế Mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

  1. Điều kiện được lập cam kết 08

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân phải đủ các điều kiện sau mới được lập bản cam kết để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân tại nguồn:

(1) Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

(2) Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

(3) Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (nếu làm ở 02 nơi trở lên thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế sẽ không được làm bản cam kết).

(4) Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

STT Số người phụ thuộc Thu nhập nhận đucợ từ tiền lương tiền công/tháng Tổng thu nhập nhận đucợ từ tiền lương tiền công/năm
1 Không có người phụ thuộc > 11 triệu đồng > 132 triệu đồng
2 Có 1 người phụ thuộc > 15,4 triệu đồng > 184,8 triệu đồng
3 Có 2 người phụ thuộc > 19,8 triệu đồng > 237,6 triệu đồng
4 Có 3 người phụ thuộc > 24,2 triệu đồng > 290,4 triệu đồng
5 Có 4 người phụ thuộc > 28,6 triệu đồng > 343,2 triệu đồng

(5) Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

  1. Cách viết mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Tại mẫu cam kết 08/CK-TNCN, người lập cần ghi các thông tin như sau:

(1) Mục kính gửi: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập, không phải ghi tên cơ quan thuế (ví dụ như công ty, doanh nghiệp,…).

(2) Ghi đầy đủ họ và tên của mình.

(3) Ghi đầy đủ mã số thuế của mình.

Nếu không biết mã số thuế cá nhân hãy tra cứu tại đây.

(4) Ghi nơi địa chỉ cư trú (thường trú, tạm trú).

(5) Ghi ước tính tổng thu nhập của mình trong năm dương lịch chưa đến mức phải nộp thuế (ghi cả phần số và phần chữ).

Cá nhân có thể đối chiếu bảng dưới đây để biết thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

(6) Đề ghị: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  1. Các bước lập bản cam kết 08

Điều quan trọng nhất để tạm thời không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập là phải đáp ứng đủ điều kiện lập bản cam kết. Thủ tục lập bản cam kết rất đơn giản, chỉ cần thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Tải và lập cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN.

Bước 2: Nộp cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp, hợp tác xã,…).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply