Tặng hàng mẫu dùng thử là một trong những hình thức khuyến mại được thực hiện phổ biến hiện nay.  Vậy hàng mẫu là gì? Quy định về hình thức khuyến mại bằng hàng mẫu?

  1. Hàng mẫu là gì?

Hàng mẫu là hình thức khuyến mại, theo đó, thương nhận đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng sử dụng không phải trả tiền. Hàng mẫu cần được sử dụng khi thương nhân cần giới thiệu một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã cải tiến, do vậy, hàng hóa được đưa cho khách hàng dùng thử là hàng hóa đang bán hoặc sẽ được bán trên thị trường.

Dưới góc độ pháp lý, đưa hàng mẫu để khách dùng thử là một trong số các hình thức khuyến mại hợp pháp được nêu tại Khoản 1 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

  1. Hàng hóa dùng để khuyến mại

Khi đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử thì hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật thương mại 2005 và các quy định cụ thể sau:

‘1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

‘2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

‘3. Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Trước khi tổ chức thực hiện khuyến mại, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo về chương trình khuyến mại với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại.

  1. Quy định về đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định như sau:

1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

  1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền có phải đăng ký hoạt động khuyến mại không?

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có quy định về đối tượng phải đăng ký hoạt động khuyến mại như sau:

“Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

  1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại”.

Như vậy, hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền không bắt buộc phải đăng ký hoạt động khuyến mại. Nhưng đối với hoạt động này, đơn vị cần phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

  1. Thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại có nghĩa vụ gì?

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại đưa hàng mẫu dùng thử với hàng hóa mà thương nhân kinh doanh như sau:

Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại

1. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

a) Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại (trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này);

c) Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai theo quy định tại Điều 97 Luật thương mại;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này.

Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật);

Theo các quy định nêu trên, thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại có nghĩa vụ:

– Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại

– Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply