Đăng ký thuế là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp, tổ chức trước khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Vậy đăng ký thuế là gì? Thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho doanh nghiệp quy định như thế nào?

  1. Đăng ký thuế là gì?

Đăng ký thuế là việc mà người nộp thuế thực hiện kê khai đối với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh về các thông tin liên quan đến việc định danh của mình. Với cá nhân đăng ký thuế thì thông tin kê khai là họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ… Đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thuế thì cần khai những thông tin là tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ những chi nhánh, cơ sở sản xuất, vốn kinh doanh, ngành nghề hoạt động kinh doanh, người đại diện pháp lý,…

  1. Đối tượng đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế được quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 6 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 105/2020/TT-BTC, theo đó:

– Đối tượng đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông với hoạt động đăng ký doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật

– Đối tượng đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế địa phương – nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Để có mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký thuế thì người nộp thuế là tổ chức, hộ, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế cần thực hiện theo hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế dưới đây.

  1. Hồ sơ và thủ tục đăng ký thuế

3.1. Hồ sơ đăng ký thuế cho công ty mới thành lập

Để đăng ký thuế lần đầu cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thuế được quy định tại Thông tư số 80/2012/TT-BTC và Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Theo đó, người nộp thuế cần chuẩn bị:

– 01 Tờ khai đăng ký thuế;

– 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động; quyết định thành lập

– 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Nếu người nộp thuế là hộ kinh doanh thì hồ sơ bao gồm:

– 01 Tờ khai đăng ký thuế

– 01 Bản sao CCCD/CMT/hộ chiếu

– Giấy tờ khác có liên quan

3.2. Thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Đối với người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ sau đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ được quy định cụ thể, như sau:

– Doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính;

– Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc cơ quan phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước;

– Doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập. Doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ thay cho cá nhân đến cơ quan quản lý trực tiếp.

  1. Thời hạn đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế khi đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn 10 ngày, kể từ ngày:

– Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế, nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo văn bản, hợp đồng;

– Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

– Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc cá nhân, hộ kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận;

– Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, ký hợp đồng và hiệp định dầu khí;

– Phát sinh nghĩa vụ đóng thuế TNCN;

– Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách Nhà nước.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ đóng thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply