Việc quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài là một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Quy định của pháp luật về vấn đề này hiện nay như thế nào?

  1. Lao động nước ngoài có cần quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh không?

Theo công văn 13762/CTHN-HKDCN ngày 22/03/2023 của cục thuế TP. HN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022:

Đối tượng trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế:

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Như vậy theo như nội dung hướng dẫn trên thì lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

  1. Trường hợp nào cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN?

Căn cứ tại tiết d.3 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

– Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

  • Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống;
  •  Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;
  • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

  • Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.
  • Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

  1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

– Đối với cá nhân cư trú:

Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập. Nếu người nước ngoài ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam thì tính theo biểu lũy tiến từng phần, dưới 3 tháng thì tính theo biểu toàn phần x Thuế suất 10%.

Biểu thuế lũy tiến toàn phần dành cho người nước ngoài có thu nhập tiền công, tiền lương:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế (TNTT)/tháng Thuế suất (%) Cách tính thuế
1 <5 triệu đồng 5% 5%xTNTT
2 5-10 triệu đồng 10% 10%xTNTT – 0.25 trđ
3 10-18 triệu đồng 15% 15%xTNTT – 0.75 trđ
4 18-32 triệu đồng 20% 20%xTNTT – 1.65 trđ
5 32-52 triệu đồng 25% 25%xTNTT – 3.25 trđ
6 52-80 triệu đồng 30% 30%xTNTT – 5.85 trđ
7 Trên 80 triệu đồng 35% 35%xTNTT – 9.855 trđ

– Đối với cá nhân không cư trú:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%.

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú là thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt tổ chức hoặc nơi chi trả thu nhập. Phần thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú thì không phải thực hiện quyết toán.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply