Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 60/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam”.

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.”

Căn cứ công văn 3685/TCT-CS ngày 28/09/2018 của Tổng cục Thuế:

“Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua Đại lý, khi Đại lý đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì doanh thu tính thuế GTGT được xác định theo quy định tại điểm b1 Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, việc lập hóa đơn thực hiện hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế.”

Căn cứ Công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/09/2009 của Tổng cục Thuế lập hóa đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài:

“Trường hợp Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua Đại lý, khi Đại lý đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì Đại lý thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng như sau:

– Đại lý ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.

– Đối với khách hàng là doanh nghiệp chế xuất: Đại lý ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài, dòng thuế suất thuế GTGT và thuế GTGT không ghi và gạch chéo.

Trường hợp hoạt động giao nhận kho vận bao gồm cước vận tải quốc tế: việc lập hóa đơn được thực hiện như hướng dẫn nêu trên đối với hai loại khách hàng, trên hóa đơn ghi rõ giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT và giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT (cước vận tải quốc tế) với thuế suất 0%.”

Căn cứ phụ lục V quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế sửa đổi, bổ sung quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021:

7 KHAC: AB.CD% Trường hợp khác:

+ Trong trường hợp xác định được giá trị thuế suất thì “:AB.CD” là bắt buộc trong đó A, B, C, D là các số nguyên từ 0 đến 9.

Ví dụ: KHAC:5.26%, KHAC:7%

+ Trong trường hợp người nộp thuế theo quy định tại Điều 11, Thông tư số  103/2014/TT-BTC thì “:AB.CD” là không bắt buộc, người nộp thuế chỉ điền “KHAC”

Ví dụ: KHAC

 

Công văn 74048/CTHN-TTHT Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn về việc thể hiện phần thuế suẩt cho cước vận tải quốc tế thu hộ đại lý trên đơn:

”Trường hợp Công ty là đại lý của hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, khi Công ty đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài thì Công ty thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng, Công ty ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài, dòng thuế suất Công ty thực hiện theo quy định tại Phụ lục V Quy định tại quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 đã được sửa đổi bổ sung tại quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Công ty khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC“

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply