Khi nào cơ quan thuế xuống quyết toán tại doanh nghiệp và cần lưu ý gì trong quá trình làm việc với cơ quan thuế? Hãy cùng xem câu trả lời ngay tại bài viết dưới đây.

1. Quyết toán thuế là gì?

Quyết toán thuế là khai báo thuế cho Cục thuế sau một thời gian thành lập doanh nghiệp. Sau khoảng thời gian 2 năm đến 5 năm cơ quan thuế sẽ xuống doanh nghiệp để thanh tra thuế. Quyết toán thuế là thủ tục bắt buộc phải thực hiện đối với bất kì cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp nào.

2. Khi nào cơ quan thuế xuống quyết toán tại doanh nghiệp?

Cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023:

– Kiểm tra dựa trên hồ sơ thuế.

– Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

– Kiểm tra hoàn thuế.

– Kiểm tra theo kế hoạch hoặc theo chuyên đề.

Việc lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra tại trụ sở theo kế hoạch hoặc theo chuyên đề được ưu tiên thực hiện theo thứ tự rủi ro từ cao xuống và xem xét lựa chọn doanh nghiệp đã quá 05 năm chưa được thanh tra, kiểm tra thuế đồng thời không trùng lặp với những doanh nghiệp đã được đưa vào kế hoạch thanh tra thuế.

– Kiểm tra theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước và các cơ quan khác có thẩm quyền.

– Kiểm tra đối với trường hợp người nộp thuế chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

– Kiểm tra đột xuất, bao gồm:

Kiểm tra theo đơn tố cáo;

Kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên;

Kiểm tra theo đề nghị của người nộp thuế (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý);

Kiểm tra trước hoàn thuế;

Kiểm tra theo đề xuất sau khi kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế;

Các trường hợp kiểm tra đột xuất khác.

Trên đây là các trường hợp cơ quan thuế sẽ xuống quyết toán tại doanh nghiệp. Theo đó, không phải mọi doanh nghiệp đều được cơ quan thuế xuống quyết toán sau 05 năm.

3. Cơ quan thuế thường kiểm tra gì khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp?

Theo quy định, khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp cơ quan thuế phải làm những việc sau:

– Kiểm tra, rà soát toàn bộ Tờ khai thuế: Doanh nghiệp cần chuẩn bị bản sao của các tờ khai thuế đã nộp trước đó, bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác nếu có.

– Kiểm tra chứng từ nộp thuế: Các chứng từ, hóa đơn, báo cáo thuế, biên bản kiểm tra thuế, và tất cả các tài liệu liên quan đến quá trình nộp thuế cần được xác minh và sẵn sàng cung cấp.

– Kiểm tra sổ sách và chứng từ kế toán: Cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác, khớp với tờ khai thuế. Sổ cái, sổ nhật ký, báo cáo tài chính, sổ kho và các tài liệu kế toán khác cần được cung cấp và sắp xếp gọn gàng.

– Niên độ kế toán: Thông tin liên quan đến quy trình kế toán trong thời gian kiểm tra, bao gồm việc xác định các sự kiện kế toán, việc ghi chứng từ và xác định số liệu tài chính.

– Giải trình về sai phạm: Doanh nghiệp cần chuẩn bị giải trình chi tiết về bất kỳ sai phạm nào trong quá trình quyết toán thuế bao gồm việc trình bày lý do tại sao và cách giải quyết.

4. 06 trường hợp Cơ quan Thuế kiểm tra đột xuất tại trụ sở doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1.3 Mục III Phần II Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 của Tổng Cục Thuế, các trường hợp sau đây thì Cơ quan Thuế được quyền kiểm tra đột xuất tại trụ sở của doanh nghiệp mà không phải lập kế hoạch:

(i) Kiểm tra người nộp thuế theo đơn tố cáo.

(ii) Kiểm tra người nộp thuế theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên.

(iii) Kiểm tra theo đề nghị của người nộp thuế (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý).

(iv) Kiểm tra trước hoàn thuế.

(v) Kiểm tra theo đề xuất sau khi kiểm tra tại trụ sở Cơ quan Thuế.

(vi) Các trường hợp kiểm tra đột xuất khác.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply