Các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế theo quy định mới 2023

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế do cơ quan có thẩm quyền để bãi bỏ một quyết định thanh thanh tra được ban hành trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận. Trong bài viết dưới đây, cùng tìm hiểu các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Read more

Doanh nghiệp bị thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì?

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế và thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, tổ chức. Khi công ty nhận thông báo thanh tra thuế thì cần chuẩn bị các thủ tục và giấy tờ gì?

Read more