Quyết định về việc bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế do cơ quan có thẩm quyền để bãi bỏ một quyết định thanh thanh tra được ban hành trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận. Trong bài viết dưới đây, cùng tìm hiểu các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

  1. Trình tự và thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy trình kiểm tra thuế

Theo quy định tại tiểu mục 2 Mục III Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT 2023, quy định như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

– Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra thuế;

– Quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan ban hành Quyết định;

Trong trường hợp cơ quan thuế hoặc bộ phận không trực tiếp quản lý người nộp thuế thực hiện kiểm tra thì gửi 01 bản cho cơ quan thuế hoặc bộ phận trực tiếp quản lý người nộp thuế làm đầu mới chuyển cho các bộ phận liên quan.

– Trước khi công bố Quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phải phân công các thành viên trong đoàn thực hiện kiểm tra từng phần việc theo nội dung ghi trong Quyết định kiểm tra theo mẫu số 07/QTKT ban hành kèm theo quy trình kiểm tra thuế;

– Bãi bỏ Quyết định kiểm tra, hoãn kiểm tra, tạm dừng kiểm tra, điều chỉnh quyết định kiểm tra khi chứng minh được kê khai số thuế là đúng và nộp đủ số tiền thuế phải nộp;

– Trong người hợp người nộp thuế (NNT) vẫn đang hoạt động kinh doanh bình thường vẫn thực hiện kê khai thuế, khi cơ quan thuế ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra thuế nhưng NNT không nhận Quyết định kiểm tra hoặc cố tình trốn tránh không chấp hành Quyết định kiểm tra thì đoàn kiểm tra thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính về việc NNT không chấp hành kiểm tra thuế, đoàn kiểm tra báo cáo Người ban hành Quyết định kiểm tra để xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp quản lý thuế (nếu có) và thực hiện các bước ấn định thuế theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Biên bản vi phạm hành chính được lập, nếu người vi phạm đại diện đơn vị vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của người đại diện chính quyền cấp xã, phường nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận.

Trong trường hợp không có sự xác nhận của chính quyền hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Giai đoạn 2: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế bị kiểm tra, thanh tra thuế

– Cơ quan công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra thuế;

– Thực hiện quy trình kiểm tra tại trụ sở NNT;

– Lập biên bản kiểm tra thuế tại trụ sở;

– Xử lý kết quả kiểm tra tại trụ sở của NNT;

– Ghi nhật ký kiểm tra thuế, thanh tra thuế;

– Giám sát đoàn kiểm tra;

– Theo dõi và đôn đốc thực hiện kết quả sau kiểm tra;

Trong trường hợp cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT của cơ quan thuế và NNT đáp ứng được yêu cầu làm việc theo phương thức giao dịch điện tử, làm việc trực tuyến thì đoàn kiểm tra và NNT có thể thực hiện kiểm tra bằng phương thức giao dịch điện tử, làm việc trực tuyến hoặc kết hợp các phương thức làm việc trong kiểm tra tại trụ sở NNT.

  1. Quyết định kiểm tra thuế được bãi bỏ trong các trường hợp nào?

Theo quy định tại điểm d tiết 2.1 tiểu mục 2 Mục III Phần II Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định 970/QĐ-TCT 2023 như sau:

Đối với trường hợp kiểm tra tại trụ sở của NNT (kiểm tra từ hồ sơ thuế) trước khi công bố Quyết định kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế mà người nộp thuế cung cấp các tài liệu và giải trình chứng minh được số thuế khai là đúng và nộp đủ số tiền thuế với nộp.

Sau đó, trong vòng 05 ngày làm việc, trước khi công bố Quyết định kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Lãnh đạo bộ phận kiểm tra thuế trình Thủ trưởng cơ quan thuế ra Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 06/KTT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế, bao gồm:

– Cơ quan ban hành quyết định kiểm tra nhưng NNT đã bỏ kinh doanh;

– Người nộp thuế có văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc người đại diện của đơn vị vắng mặt trong thời gian dài bởi lý do bất khả kháng;

– Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa chấm dứt hoạt động nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

– Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra đang điều tra, thanh tra doanh nghiệp;

– Người nộp thuế có văn bản đề nghị khôi phục MST.

Quyết định kiểm tra được ban hành những nội dung và kỳ kiểm tra trùng lặp với Quyết định thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

  1. Hồ sơ trình bãi bỏ Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế gồm những gì?

Theo quy định tại Quyết định 970/QĐ-TCT 2023, hồ sơ trình bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế bao gồm:

– Tờ trình nêu rõ lý do bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế;

– Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế (theo mẫu 06/KTT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

– Các tài liệu trình kèm lý do bãi bỏ quyết định thanh tra thuế;

Đối với trường hợp NNT có văn bản đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì văn bản phải nêu rõ lý do, thời gian hoãn. Hoặc trong trường hợp cơ quan thuế có lý do bất khả kháng phải hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho NNT trước khi hết thời hạn công bố Quyết định kiểm tra theo mẫu 08/KTT ban hành kèm theo tại Thông tư 80.

Đối với trường hợp pháp sinh lý do bất khả kháng, không thể tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra thuế thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Người ban hành Quyết định kiểm tra xem xét ban hành thông báo tạm dừng kiểm tra thuế.

Đối với trường hợp trong quá trình kiểm tra thuế phát sinh việc phải điều chỉnh về Quyết định kiểm tra (thay đổi trường đoàn, điều chỉnh thành viên đoàn kiểm tra, điều chỉnh nội dung, thời kỳ kiểm tra) thì Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo Người có thẩm quyền để ban hành Quyết định điều chỉnh.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy định về các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra thuế mới nhất 2023. Mọi thắc mắc bạn đọc vui lòng liên hệ đến hotline để được hướng dẫn tư vấn chi tiết nhất.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply