Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp sẽ giảm giá so với giá niêm yết cho khách hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận về phần chiết khấu trong hợp đồng kinh tế hoặc đã cam kết khi mua, bán hàng.

Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá bán trước thuế giá trị gia tăng. Mỗi hình thức chiết khấu thương mại đều có những quy định riêng và thực hiện xuất hóa đơn, kê khai thuế khác nhau.

Các bạn cùng tham khảo tình huống sau đây nhé:

Công ty là đơn vị buôn bán máy vi tính, linh kiện điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP. Để thúc đẩy doanh số bán ra, trong quá trình kinh doanh công ty có tổ chức các chương trình chiết khấu thương mại cho khách hàng (ví dụ: trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022 nếu khách mua hàng đạt doanh số 100 triệu thì được chiết khấu 10 triệu, trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2022 đến 31/03/2022 nếu khách mua hàng đạt số lượng theo yêu cầu thì được chiết khấu 1% trên giá bán,…) . Khi kết thúc chương trình chiết khấu thương mại:

1.Nếu khách có đơn hàng thì công ty tôi điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng;
2.Nếu khách không còn đơn hàng để trừ thì công ty tôi lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh, và giá trị chiết khấu thể hiện trên hóa đơn là giá trị dương.

Nhưng một số khách hàng khi nhận hóa đơn chiết khấu giá trị thể hiện trên hóa đơn là giá trị dương như trên thì không chấp nhận. Và yêu cầu công ty tôi xuất lại hóa đơn với giá trị ghi trên hóa đơn phải ghi dấu âm (-) theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 thông tư 78/2021/BTC: ” Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh. ”

Vậy yêu cầu nêu trên của khách hàng có đúng quy định? Xin Quý cơ quan hỗ trợ trả lời rõ ràng là Có hay không?
Và công ty tôi có phải xuất lại hóa đơn cho khách với giá trị ghi dấu âm (-) đối với hóa đơn chiết khấu thương mại hay không?

Cục thuế Thành Phố trả lời:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ban hành quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này…”.

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định:

Tại Điều 10 quy định:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

Tại Điều 12 quy định:

“Điều 12. Định dạng hóa đơn điện tử

Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng:
Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

“Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

Đối với hóa đơn điện tử:

a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh…”.

Căn cứ Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trường hợp Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty lập riêng 01 (một) HĐĐT đối với khoản chiết khấu thương mại vào cuối mỗi kỳ bán hàng thì về nguyên tắc không ghi số âm đối với giá trị chiết khấu thương mại nêu trên. Trường hợp HĐĐT của lần mua cuối cùng chưa giảm khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa đã bán thì Công ty lập hóa đơn điều chỉnh giảm phần chiết khấu thương mại (ghi dấu âm).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply