Doanh nghiệp chi tài trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thì có được tính vào chi phí được trừ không? Cùng tham khảo tình huống sau đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi nhận được thư ngỏ tham gia “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023” của BHXH tỉnh. Công ty muốn tham gia nhưng đang băn khoăn về khoản tiền chi cho hoạt động nêu trên. Phía BHXH tỉnh chỉ cung cấp được cho đơn vị tôi giấy xác nhận tham gia chương trình; Kế hoạch của BHXH tỉnh và Kế hoạch của BHXH Việt Nam về “Tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang tết ấm đến với người nghèo”. Đơn vị tôi cũng đã tham khảo Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) nhưng không thấy quy định trường hợp này. Xin hỏi, khoản tiền chi cho hoạt động có được tính là chi phí hợp lý của đơn vị không?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Hà Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

… 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… 2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại Tiết a Điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại Tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho y tế gồm: Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

… 2.26. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Chi tài trợ cho các đối tượng chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

… 2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại Điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này)…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty của ông tham gia chương trình tặng sổ BHXH, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua tổ chức BHXH tỉnh huy động tài trợ thì khoản chi tài trợ này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi đúng đối tượng, hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Tiết a, b Điểm 2.23, Điểm 2.26 Khoản 2 Điều 6 và Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

Trường hợp khoản chi tài trợ không đúng đối tượng và không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định nêu trên thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị ông căn cứ vào tình hình thực tế của các khoản chi, đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply