Các cá nhân khi tham gia lao động sẽ phải nộp thuế theo quy định nếu thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thường xuyên sử dụng người lao động thời vụ, thử việc do tính đặc thù của nhiều doanh nghiệp. Vậy khi sử dụng lao động thời vụ, tính thuế TNCN như thế nào?

  1. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

Hiện nay, quy định của luật lao động chưa có khái niệm chính thức hợp đồng thời vụ là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản, hợp đồng thời vụ là một trong những loại hợp đồng lao động, căn cứ ghi nhận quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện một công việc mang tính mùa vụ, không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng.

  1. Thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi có thuê lao động theo hình thức không ký hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Xin hỏi, việc khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế đối với tiền công, tiền lương của những lao động được thuê theo hình thức này như thế nào?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2013 quy định:

– Tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 quy định:

“Điều 2. Thu nhập chịu thuế

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

… c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác”.

– Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 quy định:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế

… i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  1. Mẫu cam kết 08/CK-TNCN để không bị trừ 10% thuế TNCN

căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với một số trường hợp khác như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Những cá nhân thuộc đối tượng nêu trên thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply