Có thể hiểu rằng, chi phí hoa hồng môi giới là khoản tiền mà doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trả cho bên môi giới cho các hoạt động kinh doanh của mình. Bên nhận môi giới có thể là cá nhân, có thể là doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thì hoạt động môi giới là một laoij dịch vụ mà họ cung cấp, do đó bắt buộc họ phải xuất hóa đơn để bên kia ghi nhận vào chi phí. Còn đối với cá nhân, khi kí hợp đồng môi giới với công ty, trước khi chi trả hoa hồng môi giới đều phải khấu thừ thuế TNCN của cá nhân này. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chi phí hoa hồng môi giới của năm trước, đến năm sau mới thanh toán thì liệu rằng doanh nghiệp có được đưa vào chi phí được trừ hay không? Cùng tham khảo tình huống sau đây để biết thêm thông tin nhé.

Nội dung hỏi:

Công ty ký hợp đồng với cá nhân không cư trú làm làm dịch vụ môi giới tại nước ngoài để Công Ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, khi nào dự án được thực hiện hoàn thành thì Công ty sẽ chi trả tiền hoa hồng. Trong năm 2019 cá nhân này đã giới thiệu được dự án để Công Ty xuất khẩu hàng ra nước ngoài và dự án đã hoàn tất trong năm 2019. Tuy nhiên Công ty chưa chi hoa hồng trong năm 2019 mà qua năm 2020 Công Ty mới thực hiện chi trả. Trong trường hợp này Công Ty trích trước chi phí hoa hồng nêu trên vào năm 2019, vậy việc trích trước này có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiêp trong năm 2019 không ?

Nội dung trả lời:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bồ sung tại Điều 4 Thông tư sô 196/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân nước ngoài để môi giới xuất khẩu ra nước ngoài và đã hoàn thành công viêc nhưng trong năm 2019, Công ty chưa chi trả cho cá nhân nước ngoài thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tham khảo tình huống trên theo đường link dưới đây nhé:

https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/index.php/cauhoi/xemcauhoi/19917

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply