Khi cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công, đồng thời có thu nhập vãng lai thì có được uỷ quyền quyết toán không?

Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

…d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

… Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này…”

Tham khảo công văn số 25025/CTHN-TTHT trả lời về ủy quyền quyết toán TNCN: “Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.”

Như vậy trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu và đã khấu trừ theo quy định nêu trên đủ điều kiện uỷ quyền quyết toán và tổ chức nhận uỷ quyền chỉ quyết toán phần thu nhập mà tổ chức chi trả cho cá nhân.

Trường hợp thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng thì người lao động không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp này cá nhân sẽ phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:
https://vinatas.com.vn/quyet-toan-thue/

Previous PostNext Post

Leave a Reply