Tài sản cố định mang tính phúc lợi có được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ?

Theo quy định tại Điều 6, Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các chi phí được tính vào chi phí được trừ thì:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Read more

Sửa chữa lớn tài sản cố định

Doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định không tránh khỏi hỏng, bị lỗi cần phải tiến hành sửa chữa lớn. Với trường hợp này kế toán sẽ sử lý ra sao, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có được tính vào chi phí hợp lý không, cần những chứng từ gì? VinaTas – Đại lý Thuế gửi đến bạn đọc bài viết sửa chữa lớn tài sản cố định. Read more

Những điều cần biết về hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền công, tiền thù lao đã thỏa thuận. Read more

Khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động có được đưa vào chi phí được trừ?

Đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ, nghỉ mát; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và các khoản chi phúc lợi khác… sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Read more

Quy định về chi phí được trừ đối với tiền lương

Tiền lương và những vấn đề xoay quanh tiền lương những nội dung quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm, trong đó có mới quan hệ giữa tiền lương và thuế TNDN. Do đó, để giúp các bạn có thể nắm bắt được những quy định về vấn đề này, chúng tôi tổng hợp bài viết dưới đây: Read more

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp? Chắc chắn có rất nhiều bạn kế toán cần biết để có thể hạch toán đúng các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp mình. VinaTas – Đại lý Thuế xin chia sẻ đến các bạn một số lưu ý về thời điểm ghi nhận doanh thu ở một số hoạt động cụ thể sau đây: Read more

Một số lưu ý khi xác định doanh thu tính thuế TNDN

1. Quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Read more

So sánh thời điểm ghi nhận doanh thu và thời điểm xuất hóa đơn

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận doanh thu của đơn vị mình. Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ trường hợp nào, thời điểm xuất hóa đơn cũng là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Read more

Chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Kể từ khi được ban hành vào tháng 2/2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết là một trong những quy định về thuế ảnh hưởng nhiều nhất cũng như gây ra nhiều vướng mắc nhất trong việc triển khai đối với các doanh nghiệp. Read more