Làm thế nào để phân bổ được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua về dùng chung cho cả hoạt động SXKD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế? Bài viết này sẽ giúp cho các bạn kế toán hiểu rõ được cách tính phân bổ thuế GTGT đầu vào cho trường hợp nêu trên.

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) quy định như sau:

“2.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai thuế, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

  1. CÁCH PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO DÙNG CHUNG CHO HOẠT ĐỘNG CHỊU THUẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

Bước 1: DN tách riêng được tiền thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT.

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì DN phải xác định được số tiền thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT hay dùng cho hoạt động không chịu thuế GTGT. Nếu dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT thì số tiền thuế này sẽ được khấu trừ toàn bộ, nếu dùng cho hoạt động không chịu thuế GTGT thì phần thuế đó sẽ không được khấu trừ.

Bước 2: DN KHÔNG tách riêng được tiền thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

(Thường là những hóa đơn GTGT mua dịch vụ điện, nước, tiếp khách… là những trường hợp dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT)

Có nghĩa là:

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà DN không xác định được phần thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế hay dùng cho hoạt động không chịu thuế GTGT thì DN phải tiến hành phân bổ phần số tiền thuế này theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động chịu thuế và doanh thu của hoạt động không chịu thuế GTGT.

Công thức được tính như sau:

Thuế GTGT được khấu trừ =

Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế  x (DT chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu

Cụ thể là hàng tháng/quý DN tạm phân bổ số thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT được khấu trừ trong tháng/quý.

Đến cuối năm, DN phải thực hiện tính phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để tiến hành điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

  1. VÍ DỤ

Doanh nghiệp A có 2 bộ phận kế toán và đào tạo tương ứng với 2 hoạt động: hoạt động kế toán (chịu thuế) và hoạt động đào tạo (không chịu thuế)

Doanh thu hoạt động kế toán: 400.000.000

Doanh thu hoạt động đào tạo: 200.000.000

Đầu vào:

Máy tính cho kế toán: 60.000.000 (thuế gtgt: 6.000.000)

Mua máy chiếu phục vụ đào tạo: 30.000.000 (thuế gtgt: 3.000.000)

Thuê văn phòng: 15.000.000 (thuế gtgt: 1.500.000)

⇒ Máy tính cho kế toán phục vụ hoạt động chịu thuế nên được khấu trừ toàn bộ (6.000.000)

⇒ Máy chiếu phục vụ hoạt động không chịu thuế nên không được khấu trừ (3.000.000)

⇒ Thuê văn phòng dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế được phân bổ.

Trong số 1.500.000 đầu vào thuê văn phòng dùng chung cho cả 2 hoạt động chịu thuế và không chịu thuế không tách riêng được, bạn phải phân bổ theo doanh thu để xác định số thuế được khấu trừ

Số thuế được khấu trừ = 1.500.000 * 400.000.000 / (400.000.000 + 200.000.000) = 1.000.000

“Cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý”

Công thức tính lại thuế gtgt được khấu trừ cả năm:

Thuế GTGT dùng chung được khấu trừ cả năm = Thuế GTGT dùng chung của cả năm * (DT chịu thuế cả năm + DT không phải kê khai cả năm) / Tổng doanh thu cả năm

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply