Chi phí tiền điện nước khi thuê nhà mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không? Quy định về việc khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà như thế nào? Từ kỳ quyết toán thuế năm 2015 – 2016, Thông tư 95/2015/TT-BTC có quy định bổ sung về các khoản chi phí điện nước mà hóa đơn mang tên chủ nhà.

  1. Căn cứ pháp lý

– Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

– Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  1. Hóa đơn tiền điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không?

Theo Điều 6 Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau đây:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015, sửa đổi, bổ sung Điểm 2.15 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi không được trừ như sau:

”2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Theo đó, chi phí điện nước khi thuê mang tên chủ nhà, nhưng là chi phí hoạt động của doanh nghiệp,nếu doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, chi phí điện nước được tính vào chi phí được trừ trong trường hợp:

+ Doanh nghiệp trừ tiếp thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp hay thanh toán tiền điện nước với chủ nhà (hộ gia đình, cá nhân).

+ Thanh toán hóa đơn điện nước đầy đủ.

+ Hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện nước.

Lưu ý:

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngoài các chứng từ thanh toán tiền điện, nước với chủ nhà, hợp đồng thuê địa điểm phải kèm theo bảng kê 02/TNDN, nếu thiếu một trong các chứng từ nêu trên, thì chi phí tiền điện, tiền nước không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Từ năm 2015, không cần kê Bảng kê 02/TNDN kèm chứng từ, hóa đơn tiền điện, nước.

Cách hạch toán: Hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ).

  1. Hóa đơn điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Hóa đơn điện nước không ghi tên doanh nghiệp mà ghi tên chủ cơ sở thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 219/201 /TT-BTC như sau:

”15. Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”.

Như vậy, Doanh nghiệp có hóa đơn điện nước đứng tên chủ nhà thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply