Chúng ta đã khá quen với việc các cá nhân có thể đăng ký người phụ thuộc để được giảm một khoản chi phí đóng thuế của mình. Nhưng phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi nào mới được tính giảm trừ? Cùng tham khảo bài viết sau để biết thêm nhiều thông tin nhé.

  1. Thời hạn đăng ký người phụ thuộc

Câu hỏi:

Vào tháng 6/2023 chồng tôi có thực hiện khai báo giảm trừ gia cảnh cho 2 con từ tháng 12/2020. Ngày 24/8/2023 tôi có thực hiện QTT TNCN năm 2022 cho chồng tôi tại chi cục Thuế khu vực Biên Hoà Vĩnh Cửu và chi cục có TB số 25996/CCTKV-KDT về việc không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế năm 2022 với lý do thời giạn đăng kí giảm trừ gia cảnh đã trễ hạn và năm 2022 chồng tôi không được giảm trừ gia cảnh cho 2 con đẻ. …Vậy xin hỏi BTC, trường hợp của chồng tôi có được tính giảm trừ gia cảnh năm 2022 không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội 14 quy định như sau:

“Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tinh thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế; …

Căn cứ tiết c2.3 điểm c, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hương dẫn các khoản giảm trừ như sau:

“… c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tỉnh giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tinh thuế thì được tinh giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tinh thuế, quả thời hạn nêu trên thì không được tinh giảm trừ gia cảnh cho năm tinh thuế đó.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc năm 2022 chậm nhất là ngày 31/3/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế năm hoặc chậm nhất là ngày 04/5/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế. Như vậy, độc giả nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tháng 6/2023 trễ theo quy định tại khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tham khảo tình huống trên tại đường link sau:

https://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/141219

Như vậy dựa theo các hướng dẫn nêu trên, chúng ta có thể biết được thời hạn đăng lý giảm trừ người phụ thuộc năm 2024:

– Chậm nhất là ngày 31/3/2024 (nếu ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập);

– Chậm nhất là ngày 02/5/2024 (nếu người nộp thuế tự thực hiện).

(Vì ngày 30/4/2024, 01/05/2024 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ)

Ngoài ra, các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định thì được đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.

*** Lưu ý: Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không phải thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Theo tiết h.2 điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

  1. Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có quy định như sau:

Mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

  1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply