Hiện tại, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và thông tư 80/2021/TT-BTC đã đưa ra các quy định mới hướng dẫn DN cách kê khai và nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh.

Tuy nhiên, không ít các doanh nghiệp vẫn còn lúng túng chưa áp dụng được theo các quy định này, đặc biệt là các trường hợp đang kê khai nộp thuế theo quy định cũ và phải chuyển qua quy định mới.

Các bạn hãy tham khảo một tình huống dưới đây của một DN đã đặt câu hỏi trên trang web của Bộ Tài Chính, tình huống này có thể rất phổ biến đối với các DN có chuyển nhượng BĐS khác tỉnh.

Tình huống đặt ra như sau:

Câu hỏi 1: Công ty tôi là Chủ đầu tư Dự án bất động sản có 10 Dự án đầu bất động sản nhà ở để bán ở 10 tỉnh thành phố khác trụ sở chính. Theo quy định cũ về thuế GTGT thì Công ty Chúng tôi nộp mẫu 05/GTGT vãng lai ở 10 tỉnh thành phố này và sau đó bù trừ số đã nộp ở địa phương nơi có dự án Bất động sản với số phải nộp tại Trụ sở chính. Theo Quy định tại NĐ 126/2020 và TT 80/2021 thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Dự án bất động sản nhà ở để bán sẽ kê khai trên mẫu 01/GTGT hay kê khai mẫu 05/GTGT?

Câu hỏi 2: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư dự án bất động sản có dự án bất động sản ngoại tỉnh, Nếu kê khai trên mẫu 01/GTGT mới này thì thuế GTGT đầu vào của 10 dự án đầu tư Bất động sản nhà ở để bán này mà đang còn được khấu trừ trên tờ khai mẫu 01/GTGT cũ tại tháng 12/2021 tại trụ sở chính sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ tổng đầu vào của 10 dự án đến 31/12/2021 trên tờ khai mẫu 01/GTGT cũ là 10 tỷ nhưng đã khấu trừ thuế GTGT đầu ra 05 tỷ thì 05 tỷ còn lại đang ở chi tiêu 43: “thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” sẽ phân bổ cho 10 Dự án bất động sản nhà ở để bán như thế nào?

Câu hỏi 3: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư dự án Bất động sản có dự án bất động sản ngoại tỉnh , Nếu kê khai mẫu 01/GTGT thì sẽ phát sinh việc phải nộp 10 tờ khai mẫu 01/GTGT cho 10 địa phương nơi có Bất động sản. Nếu giữa 10 tờ khai này có tờ khai phát sinh phải nộp và tờ khai phát sinh được khấu trừ thì nghĩ vụ thuế các tờ khai này có được bù trừ với nhau hay không? Và bù trừ theo cách thức như thế nào?

Câu hỏi 4: Thuế GTGT dùng cho hoạt đông chung của 10 dự án bất động sản nhà ở để bán thì phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung này cho từng dự án như thế nào? Theo tiêu thức nào?

Câu hỏi 5: Công ty chúng tôi kinh doanh bất động sản, Nếu Dự án bất động sản thì kê khai riêng theo mẫu 01/GTGT, nộp tờ khai riêng cho Dự án tại nơi có bất động sản chuyển nhượng thì bắt đầu kê khai riêng từ thời điểm bắt đầu phát sinh thuế GTGT đầu vào của Dự án hay vẫn kê khai chung ở trụ sở chính đến khi Dự án bất động sản có doanh thu mới kê khai riêng. Nếu kể từ khi phát sinh doanh thu thì Công ty chúng tôi chuyển thuế đang kê ở tờ khai 01/GTGT trụ sở chính sang như thế nào?

Bộ Tài Chính trả lời:

Trích dẫn quy định:

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Tại điểm b, khoản 1, Điều 11, chương II, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

b) Khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.”

Căn cứ Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng:

“1. Các trường hợp được phân bổ:

a) Hoạt động kinh doanh xổ số điện toàn;

b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐCP;

đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.

3. Khai thuế, nộp thuế:

b) Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản;

b.1) Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng và nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có bất động sản chuyển nhượng.

Căn cứ quy định trên, đối với các nội dung hỏi đáp của Độc giả Nguyễn Trung Hiếu thi Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến phúc đáp như sau:

Câu trả lời 1: Trường hợp Công ty có dự án ở các tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nếu tại tỉnh, thành phố Công ty có nhiều dự án nhà ở khác nhau thì Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT của từng dự án và thực hiện kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Câu trả lời 2: Đối với số thuế GTGT đầu vào đang được khấu trừ của các dự án trước năm 2022 NNT đã kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính thì NNT thực hiện tự xác định số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ tính thuế trước trên tờ khai GTGT của từng dự án. Căn cứ số thuế GTGT được khấu trừ sau khi tách riêng của tùng dự án, NNT thực hiện kê khai điều chỉnh trên chỉ tiêu số thuế GTGT còn khấu trừ kỷ trước chuyển sang trên tờ khai thuế GTGT của trụ sở chính và tờ khai của từng dự án tại tỉnh, thành phố khác.

Câu trả lời 3: Số thuế GTGT còn khấu trừ hay phải nộp từng dự án thì định kỳ hàng tháng quý NNT thực hiện nộp vào NSNN đối với số thuế phải nộp. Đối với số thuế còn khấu trừ đơn vị thực hiện kê khai số thuế còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên các tờ khai của từng dự án kỳ tính thuế tiếp theo.

Câu trả lời 4: Đơn vị tự tách riêng số thuế GTGT đầu vào của từng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng và thực hiện kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT hàng tháng/quý.

Câu trả lời 5: Công ty thực hiện kê khai riêng thuế GTGT của dự án đầu tư ở các tỉnh khác từ thời điểm Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ có hiệu lực (Ngày 5/12/2020).

Nguồn: Bộ Tài Chính

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply